Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

Αλλάζει ολόκληρο το πλαίσιο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων

Δημόσια Διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

Η μεταρρύθμιση που επιχειρείται είναι οριζόντια και αφορά τις αναθέσεις όλου του δημοσίου τομέα, στενού και ευρύτερου, ανεξαρτήτως φορέα ανάθεσης και προϋπολογισμού. Καθώς καταργεί όλα τα ειδικά καθεστώτα (πχ ΟΤΑ, ΔΕΚΟ κλπ) και περιλαμβάνει προβλέψεις για τους διαγωνισμούς τόσο πάνω όσο και κάτω από τα κοινοτικά όρια.

Η πρόταση νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας διαρθρώνεται σε δέκα μέρη: 

το Μέρος Πρώτο περιλαμβάνει τις γενικές ρυθμίσεις και διατρέχει όλο το νομοθέτημα, 
το Μέρος Δεύτερο και Τρίτο αφορούν τους κανόνες ανάθεσης πάνω από τα κοινοτικά όρια και ενσωματώνουν το κείμενο των υφιστάμενων Οδηγιών, 
το Μέρος Τέταρτο αναφέρεται στις ηλεκτρονικές αγορές, 
το Μέρος Πέμπτο περιλαμβάνει τις δυνατότητες απλοποιημένων διαδικασιών κάτω από τα κοινοτικά όρια, 
το Μέρος Έκτο αφορά το διαδικαστικό μέρος της ανάθεσης άνω και κάτω των ορίων, 
το Μέρος Έβδομο στοιχεία της εκτέλεσης, 
το Μέρος Όγδοο την έννομη προστασία 
και το Ένατο στα θεσμικά όργανα των δημοσίων συμβάσεων.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως 30-01-2014.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου