Υπολογίστε τα μόρια σας για Προϊστάμενος

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3839/2010
Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.

Οι νέοι προϊστάμενοι της δημόσιας διοίκησης θα έχουν πενταετή θητεία και στις διαδικασίες επιλογής τους περιλαμβάνονται γραπτές και προφορικές εξετάσεις, ενώ θα συνυπολογίζονται και τα μόρια που προκύπτουν από τα χρόνια υπηρεσίας, τους τίτλους σπουδών κ.τ.λ. (αρθρ. 85 Ν. 3839/2010)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΣΑΣ

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου