Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κατάταξη Προσωπικού Δ. Ρόδου σε Οργανικές Θέσεις


Με την υπ’ αριθμ. 286/23−2−2012 απόφαση του Δημάρχου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, κατατάσσεται το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) του Δήμου Ρόδου, με την ίδια σχέση
εργασίας κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα που κατέχει, σε κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.του Δήμου Ρόδου  (ΦΕΚ 3159/Β΄/30−12−2011) ως εξής:
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ


Σχόλια