Από 2 Μαΐου οι ΟΤΑ θα καταχωρούν στο Ίντερνετ τις δημόσιες συμβάσεις


Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων υποχρεούνται από τις 4 Φεβρουαρίου τα υπουργεία να καταχωρούν τα στοιχεία που αφορούν δημόσιες συμβάσεις. Οι λοιποί υπόχρεοι φορείς θα πρέπει να καταχωρούν τα στοιχεία από τις 2 Φεβρουαρίου, πλην των ΟΤΑ, η υποχρέωση των οποίων ξεκινά από τις 2 Μαΐου.
Τα παραπάνω προβλέπονται από απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας, Στέφανος Κομνηνός, και αφορά τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μητρώο έχει σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις, συναπτόμενες γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς, μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης, ανεξαρτήτως διαδικασίας, με προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των 1.000 ευρώ.

Η απόφαση υπογραμμίζει πως οι φορείς θα πρέπει να προσέχουν ότι για τις πράξεις που καταχωρούνται στο Μητρώο, πλην εκείνων οι οποίες κατά νόμο δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν εκτελείται οποιαδήποτε δαπάνη εάν δεν έχουν προηγηθεί η σχετική καταχώριση στο Μητρώο και η έκδοση Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης. Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο τηρείται στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr

Σχόλια