Όλες οι οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα


Οι  υπάλληλοι  καλούνται να υποβάλουν στη  Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού  του φορέα στον οποίο κατείχαν οργανική θέση:
α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώσουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν και 
β) τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται,  για την αξιολόγηση προσόντων ή κριτηρίων,  σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ−ΔΙΠΙΔ/οικ.559/8.1.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Η μετάταξη των υπαλλήλων θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων, τα οποία ορίζονται στο Παράρτημα, σε συνδυασμό με τις δηλούμενες για κάθε θέση προτιμήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (έντυπο με κωδικό ΜΔ.ΔΕ.1), σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο Παράρτημα της απόφασης και την υποβάλλουν ενυπόγραφα στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα στον οποίο κατείχαν οργανική θέση,  έως 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013.
Τα Παραρτήματα:

Σχόλια