Στοχοθεσία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για το έτος 2013.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου καθόρισε τους παρακάτω στρατηγικούς στόχους της για το έτος 2013, στο πλαίσιο της προσπάθειας για βελτίωση της ανταπόκρισής της στις αυξημένες ανάγκες που απορρέουν από το νησιωτικό χαρακτήρα του χώρου ευθύνης της:

  1. Αποτελεσματική αποκεντρωμένη διοίκηση, μείωση της γραφειοκρατίας και βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας
  2. Βέλτιστη αξιοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού
  3. Αναβάθμιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτεςΟι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων θα προβούν σε μια πρώτη ανάλυση των ανωτέρω στρατηγικών στόχων με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και θα προσδιορίσουν από κοινού τους επιχειρησιακούς στόχους για το έτος 2013. Στη συνέχεια οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων τους, καθώς και οι Προϊστάμενοι των Αυτοτελών Τμημάτων θα εξειδικεύσουν και θα επιμερίσουν από κοινού τους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης τους σε εξειδικευμένους στόχους ανά Τμήμα, θα ορίσουν δείκτες παρακολούθησης, θα θέσουν επιδιωκόμενες τιμές και θα προγραμματίσουν δράσεις για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΟΡ1Ι-Ι0Β

Σχόλια