Προτάσεις στο ΥπΑνΥπ µέχρι 13 Μαΐου 2013 για το επόµενο ΕΣΠΑ 2014- 2020

Προετοιµασία του νέου ΕΣΠΑ που θα αποκαλείται Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης – «ΣΕΣ»

Με βάση τις Γενικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Χώρας για το ΣΕΣ καλούνται πλέον οι φορείς χάραξης τοµεακής και περιφερειακής πολιτικής να διαµορφώσουν, µε ανοιχτές διαδικασίες και τη συµµετοχή των κοινωνικοοικονοµικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, τις εξειδικευµένες και αναλυτικές προτάσεις τους για την περίοδο 2014-2020. Οι παραπάνω φορείς καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις τους στο ΥπΑνΥπ µέχρι 13 Μαΐου 2013, ακολουθώντας τη δοµή και  το περιεχόµενο που παρουσιάζονται στην εγκύκλιο. Σχόλια