Βασική Νομοθεσία & Διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση 2010-2013

Νομοθεσίες και διατάξεις που αφορούν την αυτοδιοίκηση.
ΝΟΜΟΣ 3833/2010
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ  (Μείωση αποδοχών, αμοιβών αιρετών κ.λ.π)
ΦΕΚ  Α΄40/15-3-2010
ΝΟΜΟΣ 3852/2010
ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
ΦΕΚ Α΄87/ 7-6-2010

ΝΟΜΟΣ 3865/2010
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρο 14 Συνταξιοδότηση αιρετών οργάνων)
ΦΕΚ 120 Α’ /21-7-2010
ΝΟΜΟΣ 3870/2010
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ , ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΦΕΚ 138 Α΄/9-8-2010
ΝΟΜΟΣ 4018/2011
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
ΦΕΚ 215 Α΄/ 30-9-2011
ΝΟΜΟΣ 4071/2012
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ
ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012
ΝΟΜΟΣ 4093/2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016.ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 (Μείωση αντιμισθίας κ.ο.κ.)
ΦΕΚ 222 Α’ /12-11-2012
ΝΟΜΟΣ 4111/2013
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4093/2010, ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ….( Άρθρο 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ)
ΦΕΚ 18 Α΄/25 -1-2013
ΝΟΜΟΣ 4144/2013
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. (Άρθρο 51: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΙΔΑΣ)
ΦΕΚ 88 Α΄/18-4-2013
ΝΟΜΟΣ 4147/2013
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 31.12.2012 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ….ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, αποζημίωση αιρετών, τροποποιήσεις ν. 3852/2010)
ΦΕΚ 98 Α΄/26-4-2013
ΝΟΜΟΣ 4155/2013
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΦΕΚ 120 Α΄/29-5-2013
ΝΟΜΟΣ 4172/2013
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. (Άρθρα 76-81: Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, Προϋπολογισμοί Δήμων και Περιφερειών. Δημοτική Αστυνομία- Σχολικοί Φύλακες)
ΦΕΚ 167 Α’ /23-7-2013

Σχόλια