Έκδοση Εγκυκλίου για Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010


Στην νέα εγκύκλιο 17 του ΥΠ.ΕΣ  (αρ. πρωτ. 34832/02-09-2013) περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων βάσει των μεταβατικών διατάξεων του ν. 3839/2010, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4024/2011:

Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010
Υπόδειγμα απόφασης – προκήρυξης των θέσεων προϊσταμένων ΔιευθύνσεωνΥπόδειγμα απόφασης – προκήρυξης των θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
Σχέδιο Α’
Σχέδιο Β’

Σχόλια