Συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 1943/1991 για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού Νομού Δωδεκανήσου

Η Γ.Γ  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κα  Χριστιάνα Καλογήρου, με απόφαση της συγκρότησε στις 2 Σεπτεμβρίου 2013 την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν.1943/1991 Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για τους υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α΄βαθμού του Νομού Δωδεκανήσου, η οποία κρίνει τις εκθέσεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων, εφόσον βαθμολογούνται με ένα ή με περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης με 9 ή 10 ή με 4 και κάτω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 318/1992.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ:

Σχόλια