Αποσπάσεις στη Διαχειριστική Αρχή Νοτίου Αιγαίου

Νέα καταληκτική ηµεροµηνία 31η Οκτωβρίου 2013.

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 4449/29-08-2013 Πρόσκλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αναφορικά με αποσπάσεις στη Διαχειριστική Αρχή Νοτίου Αιγαίου

Οι προς πλήρωση θέσεις, ανά κατηγορία εκπαίδευσης είναι οι εξής: 
• 8 ΠΕ Μηχανικών (κατά προτεραιότητα Πολιτικών Μηχανικών) 
• 7 ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού
• 1 ΤΕ Μηχανικών
• 1 ΤΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού
• 2 ∆Ε ∆ιοικητικού - Γραµµατέων


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ; ΒΛΩ87ΛΞ-ΡΓΒ.

Σχόλια