ΝΕΑ Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Κ. Μητσοτάκη για μοριοδότηση Κινητικότητας-Διαθεσιμότητας

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ 48Α /58/οικ.29040 (ΦΕΚ 2757/29-08-2013)

Τροποποιείται η υπ’αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους, και του τρόπου μοριοδότησής τους» ως προς τους ΠΙΝΑΚΕΣ Ι,II,III του Παραρτήματος Α’ («Βαθμολογούμενα Κριτήρια για την αποτίμηση προσόντων των προς μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων»), στην κατηγορία αρ. 3 των βαθμολογούμενων κριτηρίων («Τρόπος Εισαγωγής στη Δημόσια Διοίκηση»), ως εξής:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΒΑΣΕΙ Ν.2725/1999, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ:  20 ΜΟΡΙΑ

Αφορά: Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές (Άρθρο 34, Παράγραφος 8)

"Αθλητές που σημειώνουν μία τουλάχιστον από τις διακρίσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να διορίζονται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε κενές θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα, για τους οποίους έχει εφαρμογή το άρθρο 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α). Οι ενδιαφερόμενοι διορίζονται σε κενές θέσεις, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα για τις θέσεις στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία και γενικά κάθε θέμα που αφορά το διορισμό ο διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Σχόλια