Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης ∆ήµου Ρόδου


Ο ∆ήµος Ρόδου, µέσω του τµήµατος Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης της ∆/νσης Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, πιστοποίησε 16 Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης και 7 εργαστήρια πληροφορικής σε όλο νησί της Ρόδου, στα οποία θα υλοποιηθούν δωρεάν εκπαιδευτικά προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων  στα εξής θεµατικά πεδία: 
• Οικονοµία – Επιχειρηµατικότητα
• Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον
• Νέες Τεχνολογίες
• Γλώσσα και Επικοινωνία
• Κοινωνικές ∆εξιότητες και ∆ράσεις
• Πολιτισµός και Τέχνη
• Προγράµµατα Ευάλωτων Κοινωνικά Οµάδων


Όσοι ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν οφείλουν να συµπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εκπαιδευοµένου, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ρόδου (www.rhodes.gr). ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και τα µαθήµατα θα γίνονται απογευµατινές ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε το

Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης,
Γραφείο 18 Νέα Αγορά
στα τηλέφωνα 2241030198 κα. Χριστίνα Καραγιάννη,
22410-32722 κ. Γιώργος Γιακουµάκης
email: karagianni@rhodes.gr
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ:

Σχόλια