Αποσπάσεις 29 ΓΕΩΠΟΝΩΝ για τη στελέχωση των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αιτήσεις μέχρι τις 22/11/2013

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική  Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες  υπηρεσιακές ανάγκες τους, προτίθενται να προβούν στη μετακίνηση ή απόσπαση 91  υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής: 

A. Για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007-2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ): 
• Είκοσι πέντε (25) θέσεις κατηγορίας ΠΕ 
Ειδικότερα: 9 Γεωπονικού, 6 Οικονομικού, 2 Πολιτικών Μηχανικών, 2 Δασολόγων, 2 Πληροφορικής, 3 Νομικών, 1 Μηχανολόγων Μηχανικών 
Μία (1) θέση της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού 
Μία (1) θέση της κατηγορίας ΥΕ φυλάκων 

B. Για την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (ΕΥΕ ΠΑΑ): 
• Πενήντα δύο (51) θέσεις κατηγορίας ΠΕ 
Ειδικότερα: 20 Γεωπονικού, 16 Οικονομικού, 4 πολιτικών μηχανικών, 3 μηχανολόγων ή ηλεκτρολόγων μηχανικών, 3 Δασολόγων, 2 Νομικών, 1 Κτηνιάτρων, 2 Περιβαλλοντολόγων 
• Δέκα (10) θέσεις της κατηγορίας ΤΕ 
Ειδικότερα: 5 τεχν. Γεωπονίας, 5 Μηχανικών. 
• Τρεις (3) θέσεις της κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 

Σχόλια