ΕΚΤΑΚΤΟ: Ανοίγουν οι θέσεις για τους δημοτικούς αστυνόμους

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Καλούνται οι υπάλληλοι των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ  Δημοτικής Αστυνομίας και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013  (Α’ 167), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,   να υποβάλουν,   στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Δήμων στην οποία κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση,  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξή τους με σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.   

Σχόλια