ΞΕΚΙΝΑ η Επιλογή Γενικών Διευθυντών στους Δήμους

Την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος  από το ΥΠ.ΕΣ "Επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους Δήμους και τους Συνδέσμους αυτών με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου  του ν. 3839/2010"


Με την Α.Π. 27482/30-10-2013 Υπουργική  Απόφαση συγκροτήθηκε το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο  του άρθρου 4 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει και είναι πλέον δυνατή η επιλογή προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων στους Δήμους και τους Συνδέσμους αυτών. Για τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των ως άνω επιλογών  δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες με την αριθμ. 17 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Διοικητικού-Προσωπικού των  οικείων ΟΤΑ ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους έχουν την ευθύνη να αποστείλουν  στη γραμματεία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στην αριθμ. 17 εγκύκλιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:

Σχόλια