Αποσπάσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών στην ΕΥΣΧΕΠ

5 Αποσπάσεις στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ)

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ) του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να ολοκληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα και στη μετακίνηση υπαλλήλων προερχομένων εκ των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών. Η πρόσκληση αφορά πέντε (5) θέσεις κατηγοριών ΠΕ, οι οποίες κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

- Τέσσερις (4) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ
- Μία (1) θέση υπαλλήλου προερχομένου εκ των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται έως την 13η Νοεμβρίου 2013.

Σχόλια