Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του «Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.)»

Την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 η Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 56668/1489 απόφαση της εγκρίνει την  αριθ. 104/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού  Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ), με την οποία ψηφίσθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ως άνω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 80/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, με την οποία ο Ο.Ε.Υ. προσαρμόστηκε στο ν. 4024/2011, ως εξής: 
Σχόλια