Έκθεση για την Αξιολόγηση στο Δημόσιο στα 27 μέλη της Ε.Ε

Όχι στα ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα αξιολόγησης λέει το 80% 


Σύμφωνα με τη σχετική "Έκθεση για την Αξιολόγηση στο Δημόσιο στα 27 μέλη της Ε.Ε"  (σελ. 66):

"Είναι πολύ αμφιλεγόμενο κατά πόσον οι αξιολογητές θα πρέπει να συνιστάται να καταλήξουν σε μια συγκεκριμένη ποσόστωση (η λεγόμενη καμπύλη Gauss) ή αν μια συγκεκριμένη βαθμολογία θα πρέπει να χορηγείται μόνο κατ' εξαίρεση. Όταν υπάρχουν προδιαγραφές για τη διανομή ή τις ποσοστώσεις,  είναι ευκταίο  να εμποδιστεί η γνωστή τάση να δίνονται πολύ καλές βαθμολογίες. Για παράδειγμα, στη Φινλανδία και στην Ιρλανδία οι αξιολογητές πρέπει να τηρήσουν ειδική ποσόστωση για την μέση απόδοση. Ωστόσο, οι απόψεις για αυτό το εργαλείο είναι εξαιρετικά ποικίλες. Ιδιαίτερα οι επικριτές του συστήματος αυτού επισημαίνουν ότι τα κίνητρα απόδοσης εξαρτώνται από πολλές μεταβλητές (και μπορεί να πάρουν πολύ διαφορετικές μορφές) και δεν μπορούν να προσδιορίζονται με τεχνητό τρόπο."


Σχόλια