ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ενδοδημοτική κινητικότητα!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ενδοδημοτική κινητικότητα


Το  «Προγράμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας» όπως χαρακτηρίζεται επίσημα στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2014 θα έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Στους κυβερνητικούς στόχους είναι το συγκεκριμένο πρόγραμμα να μπορέσει να αξιοποιηθεί τουλάχιστον από 4000 εργαζόμενους. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο οι υπάλληλοι που θα μετακινηθούν εθελοντικά διασφαλίζουν ότι στο μέλλον δεν θα βρεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.


Στην ΚΥΑ υπάρχει ειδική πρόβλεψη, όχι μόνο για «θετικά» μόρια, αλλά και για τα αρνητικά. Για παράδειγμα υπάλληλοι που έχουν υποστεί πειθαρχικές ποινές θα λαμβάνουν «πρόστιμο» και θα αφαιρούνται μόρια από το συνολικό άθροισμα. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ, το υπουργείο Εσωτερικών θα ζητήσει από τους φορείς που έχουν ανάγκη προσωπικού να στείλουν τα αιτήματά τους. Στο πίνακα τον αιτημάτων θα πρέπει να προσδιορίζουν τον αριθμό των υπαλλήλων ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και από τα τυχόν πρόσθετα προσόντα που ο φορέας υποδοχής κρίνει απαραίτητα να έχει ο υπάλληλος που θα μετακινηθεί στην κενή θέση. Από τη στιγμή που θα συγκεντρωθούν τα αιτιολογημένα αιτήματα των φορέων υποδοχής, θα εκδίδεται και θα  δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, με τη σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ,  ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών στην  θα καθορίζονται μεταξύ άλλων οι φορείς από τους οποίους δύναται να προέλθει προσωπικό προς μετάταξη/μεταφορά (φορείς προέλευσης), οι φορείς στους οποίους θα μεταφερθεί το προσωπικό (φορείς υποδοχής) και ο αριθμός των υπαλλήλων που θα μεταταγεί σε κάθε φορέα ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Από τη στιγμή της έκδοσης της ανακοίνωσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει σε διάστημα 10 ημερών να υποβάλουν αίτηση στην υπηρεσία προσωπικού του φορέα προέλευσης. Τα συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ θα έχουν προχωρήσει στην κατάρτιση προτυποποιημένων εντύπων τα οποία θα έχουν τον χαρακτήρα αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι προς μετακίνηση θα επιλέγουν τη σειρά προτίμησης των θέσεων που επιθυμούν να μετακινηθούν  στους φορείς υποδοχής. Η σχετική επιλογή θα είναι δεσμευτική για τον κάθε υπάλληλο ο οποίος θα μπαίνει σε ειδικό πίνακα προτεραιότητας.  Οι υπηρεσίες προσωπικού θα αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων και το ΑΣΕΠ, με τη σειρά του θα αξιολογεί τις περιπτώσεις και θα ελέγχει αν εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Με ευθύνη του ΑΣΕΠ θα καταρτίζονται πίνακες κατάταξης και διάθεσης οι οποίοι θα  διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.


Σχόλια