ΗΜΕΡΙΔΑ: "Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη"
To Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) καλεί όλους τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα να συµµετάσχουν στην πρώτη από τις Ηµερίδες ανάπτυξης δεξιοτήτων, που θα πραγµατοποιηθούν ανά την Ευρώπη τα επόµενα χρόνια µε τη συγχρηµατοδότηση του Γραφείου του Συµφώνου των ∆ηµάρχων. Η εκδήλωση απευθύνεται σε ∆ηµάρχους, Περιφερειάρχες, ∆ηµοτικούς και Περιφερειακούς Συµβούλους, συµβούλους ανάπτυξης των ΠΕ∆ και σε στελέχη της ΤΑ που ασχολούνται µε θέµατα ενέργειας, περιβάλλοντος και τεχνικών έργων. 

Η ηµερίδα θα λάβει χώρα στις 13 Μαρτίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’, 1 στις 9:30 π.µ. και τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµως Ελλάδας (ΚΕ∆Ε), του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και του ∆ικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων. Έχει ως στόχο την ανταλλαγή εµπειρίας και καλών πρακτικών για την ανάπτυξη και υλοποίηση Σχεδίων ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ∆ΑΕ) µεταξύ των ∆ήµων που έχουν υπογράψει το Σύµφωνο, αλλά και άλλων. Θα αναδείξει επίσης τις χρηµατοδοτικές ευκαιρίες και τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρµογή πρακτικών ενεργειακής αποδοτικότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση παρά την οικονοµική κρίση, ανοίγοντας το δρόµο για ένα ρεαλιστικά αισιόδοξο και αειφορικό µέλλον. 

Τα θέµατα που θα αναπτυχθούν περιλαµβάνουν το όραµα του Συµφώνου των ∆ηµάρχων για την αειφόρο ενέργεια και το ρόλο των τοπικών αρχών ανά την Ευρώπη, οικονοµικά και θεσµικά εργαλεία, την υποστήριξη που παρέχεται µέσω οργανισµών και πρωτοβουλιών και την εµπειρία ∆ηµάρχων της Ελλάδας κατά την ανάπτυξη και εφαρµογή των Σ∆ΑΕ. Για πληροφορίες και αποστολή των δηλώσεων συµµετοχής, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα ∆ήµητρα Μηναδάκη, e-mail: minadaki@cres.gr 


Σχόλια