ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.: Αριθμ.: 19. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών


Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισμό ή την πρόσληψη, καθώς και στην οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών 
εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων στις 01/09/2014.

Κατά συνέπεια, ιδίως :

  • δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού
  • δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού
  • δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής τακτικού ή έκτακτου προσωπικού
  • δεν υπογράφονται ούτε δημοσιεύονται πράξεις διορισμού ή μετατάξεων
  • δεν υπογράφονται πράξεις αποσπάσεων
  • δεν εκδίδονται προκηρύξεις για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
  • δεν πραγματοποιούνται συνεδριάσεις των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων καθώς και των, κατά περίπτωση, Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων για θέματα που εμπίπτουν στην εν λόγω αναστολή.


Οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης, διορισμού ή υπηρεσιακής μεταβολής που είχε ήδη κινηθεί πριν τις 18/4/2014, διακόπτεται, δηλαδή αναστέλλεται προσωρινά και συνεχίζεται αμέσως μετά την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.

Σχόλια