Ευρωπαϊκη Επιτροπη: 44 εκατ. ευρω για εργα δρασης για το κλιμα

Κλίμα: 44 εκατ. ευρώ διατίθενται στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα δράσης για το κλίμα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 18 Ιουνίου την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
στο πλαίσιο του νέου προγράμματος χρηματοδότησης έργων δράσης για το κλίμα. Το υποπρόγραμμα «Δράση για το κλίμα» του προγράμματος LIFE θα διαθέσει 44,26 εκατ. ευρώ το 2014 για την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Η κ. Connie Hedegaard, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τη δράση για το κλίμα, δήλωσε τα εξής: «Tο νέο πρόγραμμα LIFE για τη δράση για το κλίμα διαθέτει περισσότερα κονδύλια από κάθε άλλη φορά για καινοτόμα έργα στον τομέα του κλίματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό θα βοηθήσει να εφαρμοστούν στην πράξη πρωτοποριακές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα οι ήδη υπάρχουσες λύσεις σχετικά με το κλίμα. Tα κονδύλια αυτά θα συμβάλουν, επίσης, στην επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα. Η σημερινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά πιλοτικά έργα, έργα επίδειξης και έργα βέλτιστων πρακτικών». 

Το υποπρόγραμμα αποτελεί μέρος του προγράμματος της ΕΕ LIFE 2014-2020 και θα χορηγήσει 864 εκατ. ευρώ σε δράσεις για το κλίμα κατά την επόμενη επταετία. Θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της διάδοσης των δράσεων μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. 

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί ενθαρρύνονται να αρχίσουν την προετοιμασία τους όσο το δυνατόν νωρίτερα, αναπτύσσοντας τις ιδέες τους για έργα, διαμορφώνοντας εταιρικές σχέσεις με σχετικούς ενδιαφερομένους και εντοπίζοντας συμπληρωματική χρηματοδοτική υποστήριξη. Τα διακρατικά σχέδια είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα, δεδομένου ότι η διασυνοριακή συνεργασία έχει ουσιαστική σημασία για την εξασφάλιση των στόχων της ΕΕ για το κλίμα. 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2014. Η επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος LIFE θα στοχεύει σε επιδοτήσεις λειτουργίας μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του κλίματος και του περιβάλλοντος και θα δημοσιευτεί το φθινόπωρο.

Σχόλια