Εδω ολες οι ημερομηνιες για την "αξιολογηση"


Οι ΝΕΕΣ προθεσμίες για τη σύνταξη "εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2013" για όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού διαμορφώνονται ως εξής:

α. η σχετική απόφαση επιμερισμού των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου 2014,

β. Η αυτοαξιολόγηση των υπαλλήλων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 15 Ιουλίου 2014,

γ. η εισήγηση για την αξιολόγηση των υπαλλήλων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους εισηγητές έως τις 31 Ιουλίου 2014 και τέλος,

δ. οι εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων θα πρέπει να έχουν συνταχθεί από τους αξιολογητές έως την 29η Αυγούστου 2014.

Το Υπουργείο  Διοικητικής Μεταρρύθμισης ζητεί να λάβει ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι 30/9/2014 στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες, στις οποίες προέβησαν οι υπηρεσίες  για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.


Σχόλια