Υποβολη Υποψηφιοτητων για Αιρετα μελη Υπηρεσιακων συμβουλια Ο.Τ.Α Δωδεκανησου

 Από 3  Ιουλίου έως και 17 Ιουλίου του 2014 θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες για την εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προσωπικού Ο.Τ.Α Δωδεκανήσου σύμφωνα με την Υ.Α 24405/20-5-2011(ΦΕΚ 1271/Β/16-6-2011) και το αριθμ. οικ. 22788/03-6-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΥ1Ν-83Ο) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η υποψηφιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ανωτέρω απόφασης, υποβάλλεται από εκλογείς υπαλλήλους είτε μεμονωμένα, είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων και για να είναι κάποιος υποψήφιος σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του Ν.3584/07 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.18 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) πρέπει να είναι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και με βαθμό τουλάχιστον Δ΄.

Σχόλια