απο 26 Ιουνίου Εχει καταργηθει η υποχρεωση υποβολης πρωτοτυπων εγγραφων στους διαγωνισμους!

Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (Α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.


Με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και ορίστηκε ότι εφεξής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις αναφερόμενες δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των εγγράφων αυτών.

Επιπλέον, προβλέφθηκε μεταβατική περίοδος τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, μετά την παρέλευση της οποίας η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, όταν προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία, καταργείται, εκτός αν άλλως οριστεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού.

Επειδή η τρίμηνη μεταβατική περίοδος, παρήλθε στις 26.06.2014 χωρίς την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, από 26.06.2014 έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών και στις διαδικασίες ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων, η οποία προβλεπόταν από σχετικές ειδικότερες διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες αυτές


Αντίθετα, για τις διακηρύξεις που δημοσιεύθηκαν πριν την ανωτέρω ημερομηνία (26/6/2014), εφαρμοζόμενο καθεστώς αποτελεί η προηγούμενη ρύθμιση, ήτοι ειδικότερες διατάξεις που όριζαν την προσκόμιση πρωτοτύπων ή ακριβών αντιγράφων (π.χ. άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 3669/2008) και οι διαγωνισμοί που διενεργούνται δυνάμει αυτών των διακηρύξεων συνεχίζονται τηρώντας απαρέγκλιτα εκείνες τις διατάξεις, σε συμφωνία με τους όρους της οικείας διακήρυξης.

Σχόλια