ΥΠΕΣ: Εγκυκλιος 50, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εγκύκλιος: 50 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ 


Προκειµένου να καταστεί κατανοητή η µόνη µεταβολή που επήλθε στο Πρόγραμμα, επεξηγείται ότι µε τη νέα διάταξη η µόνη αλλαγή που επέρχεται στη διαδικασία ̟που περιγράφεται στις αριθµ. 39/2014 και 42/2014 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: 630ΤΝ-ΩΨΑ και Α∆Α:76Α1Ν-2Ξ5 αντίστοιχα) είναι ότι: 

  • Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων υ̟παλλήλων υ̟ποβάλλονται έως και την 30η Σεπτεµβρίου 2014. 
  • Το αρµόδιο για το διορισµό όργανο του φορέα υποδοχής µ̟πορεί να εκδώσει την α̟πόφαση για τα µετάταξη, α̟πό την εποµένη µέρα υποβολής της αίτησης  και µέχρι την 3-10-2014. Σχόλια