Προϊσταμενοι στο Δημοσιο- Αναλυτικα η διαδικασια της συνεντευξης σε ΦΕΚ

Πώς θα αξιολογούνται οι υποψήφιοι προϊστάμενοι στο Δημόσιο- Αναλυτικά η διαδικασία της συνέντευξης (ΦΕΚ)

www.aftodioikisi.gr

Τη διαδικασία τους τρίτου σταδίου επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων στο Δημόσιο περιγράφει απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που υπογράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄/Αρ. Φύλλου 2661/8.10.2014).

Πιο αναλυτικά, κατά το τρίτο στάδιο επιλογής Προϊσταμένων το αρμόδιο Συμβούλιο Συνέντευξης καλείται να διαμορφώσει γνώμη όσον αφορά την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης στο Δημόσιο.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται σε κάθε θεματική ενότητα της δομημένης συνέντευξης, οι πέντε κλίμακες αξιολόγησής τους (επίπεδο ανεπαρκές, οριακά αποδεκτό, πολύ καλό και εξαιρετικό) αλλά και οι όροι αποτελούν στοιχεία που σκιαγραφούν το νέο σύστημα επιλογής διευθυντών.

Πώς γίνεται η βαθμολόγηση

Τρεις είναι οι θεματικές ενότητες της συνέντευξης βάσει των οποίων βαθμολογούνται οι υποψήφιοι. Η πρώτη ενότητα ερωτήσεων «διερευνά» την ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας του υποψηφίου, η δεύτερη αφορά τη γνώση του αντικειμένου του φορέα, και η τρίτη θεματική ενότητα ανιχνεύει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου, ιδίως στη διαχείριση κρίσεων.

Κάθε θεματική ενότητα της δομημένης συνέντευξης βαθμολογείται από κάθε μέλος του Συμβουλίου Συνέντευξης ξεχωριστά, με ακέραιο ή με προσέγγιση δεκάτου βαθμού. Το ανώτατο όριο βαθμολογίας ανά ενότητα, ανάλογα με το επίπεδο θέσης ευθύνης, καθορίζεται ως εξής:

Για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης: 20 – 30 – 50 μονάδες αντίστοιχα ανά θεματική ενότητα
Για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης: 20 – 40 – 40 μονάδες αντίστοιχα ανά θεματική ενότητα
Για τους προϊσταμένους Τμήματος: 20 – 50 – 30 μονάδες αντίστοιχα ανά θεματική ενότητα.

Κάθε μέλος του Συμβουλίου αξιολογεί το επίπεδο του υποψηφίου για κάθε θεματική ενότητα με βαθμολογούμενη κλίμακα από 1 έως 5 μονάδες ως εξής:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ:

Σχόλια