32.433 θεσεις πενταμηνης απασχολησης σε Δημους

Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 32.433 θέσεις  πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης σε Δήμους
Το πρόγραμμα έχει στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία. Αποβλέπει στην ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και ταυτόχρονα, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία 32.433 θέσεων πλήρους απασχόλησης µέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών σε ∆ήµους.
Το πρόγραμμα με όλα τα αρχεία  είναι αναρτημένο στο espa.gr εδώ
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ, στο σύνδεσμο 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 6 Απριλίου 2015 και ώρα  10 πμ έως 27 Απριλίου 2015 και ώρα 12 μμ
Επισημαίνεται ότι το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται µε βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής αποστολής της στον ΟΑΕ∆. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Σχόλια