ΔΩΡΕΑΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ "Integrating Social Services in Local Authorities"

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει την παράταση στη λειτουργία του εξ αποστάσεως προγράμματος κατάρτισης σε ζητήματα ολοκλήρωσης κοινωνικών υπηρεσιών που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Prissm έως και τον Ιούνιο του 2015.
Το πρόγραμμα παρέχεται στα αγγλικά και ενδείκνυται για επαγγελματίες-εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε τμήματα και διευθύνσεις που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και πολιτικών.
Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει μια ολοκληρωμένη βασική γνώση και κατανόηση των βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την ολοκλήρωση. Πρόκειται για ένα διαδραστικό, μαθητοκεντρικό πρόγραμμα που, σεβόμενο τους ατομικούς ρυθμούς μάθησης, οργανώνεται σε 5 θεματικές ενότητες συνολικής διάρκειας 35 ωρών. Οι θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: Εισαγωγή στην Ολοκλήρωση, Αναδυόμενοι κίνδυνοι και ευκαιρίες της στρατηγικής ολοκλήρωσης, Ανάλυση Αναγκών, Διευθέτηση της σχετικής με την Ολοκλήρωση Αναδιοργάνωση., Παραδείγματα και Μελέτες Περίπτωσης.


Υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να είναι αιρετοί και εργαζόμενοι (διευθυντικό, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό) στην τοπική αυτοδιοίκηση σε διευθύνσεις/ τμήματα, αλλά και νομικά πρόσωπα και οργανισμούς που εποπτεύονται από την ΤΑ.   
Το πρόγραμμα προσφέρει μια πληθώρα από παραδείγματα, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων με βάση τις βέλτιστες πρακτικές.

Για να υποβάλετε αίτηση παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής.
Υποβολές αιτήσεων έως και: 30/4/2015 (καταληκτική ημερομηνία)

Πιστοποιητικά συμμετοχής θα δοθούν με την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Μπέλλου Βαλεντίνα
Τηλ:+30 213 1320671

Mail: vbel@eetaa.gr

Σχόλια