ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Υπολογισμός Σύνταξης.

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ

Βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων με διδακτορικό.

O Παν. Κουρουμπλής παρέλαβε τα ηνία

Νέος Υπουργός Εσωτερικών

Στις 16 Μαρτίου η επίσημη έναρξη του προγράμματος URBACT III

Χρηματοδοτεί αστικές πολιτικές ανάπτυξης

Η έξυπνη εξειδίκευση RIS3

Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Ο Δημος οφειλει να σφραγιζει τις ακαταλληλες Παιδικες Χαρες

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο 15 του υπουργείου Εσωτερικών, «Λειτουργία παιδικών χαρών των ΟΤΑ»  Ο Δήμος οφείλει να σφραγίζει και να αποξηλώνει τις ακατάλληλες Παιδικές Χαρές.

Επισημαίνεται δε ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς. 

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015

Νεος νομος για τη διαχειριση του ΕΣΠΑ 2014-2020, Π.Α.Α και Ε.Π Αλιειας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 265/23.12.2014 ο νόμος 4314/14 

Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, 

Στο Μέρος Ι του νόμου θεσπίζονται οι κανόνες που διέπουν το συντονισμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 (νέο ΕΣΠΑ – ΣΕΣ): Αρχές Διαχείρισης, Πιστοποίησης και Ελέγχου, κατανομή αρμοδιοτήτων, ορισμός ελέγχων, Ενδιάμεσοι Φορείς, Εθνική Αρχή Συντονισμού, εξειδίκευση Ε.Π., Επιτροπές Παρακολούθησης ΕΣΠΑ και Ε.Π., χρηματοδοτήσεις και πληρωμές, διαδικασίες επιτάχυνσης της εκτέλεσης υλοποίησης των πράξεων, μέτρα περιορισμού εθνικής επιβάρυνσης, θέματα προσωπικού ΜΟΔ και ΕΥΔ, τεχνική βοήθεια, δικαιώματα, υποχρεώσεις, διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα δικαιούχων, ΟΠΣ, e-pde, θέματα ΜΟΔ ΑΕ, κ.λπ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι νέες διατάξεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών (βλ. άρθρο 28), όπως:

Οι αυστηροί κανόνες τήρησης των χρονικών δεσμεύσεων (π.χ. εάν ο δικαιούχος υπερβεί τον προβλεπόμενο στην απόφαση ένταξης  χρόνο  ανάληψης  της  πρώτης κύριας  νομικής  δέσμευσης κατά 50%, η Διαχειριστική Αρχή απευθύνει στο δικαιούχο προειδοποιητική επιστολή και με την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας τριών (3) μηνών η απόφαση ένταξης ανακαλείται και η πράξη διαγράφεται).

Ο έλεγχος της αρμόδιας Αρχής Διαχείρισης έπεται του ελέγχου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και η Αρχή Διαχείρισης γνωμοδοτεί με βάση τη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. κατά τη διατύπωση της δικής της γνώμης.
Για τις συμβάσεις που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν θα διενεργείται ο αντίστοιχος έλεγχος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

Με ευθύνη της ΜΟΔ ΑΕ θα δημιουργεί μητρώο εξειδικευμένων  στελεχών  από τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία θα υποστηρίζουν για συγκεκριμένο χρόνο την επίβλεψη συγχρηματοδοτούμενων έργων. Δυστυχώς, δεν υπάρχει πρόβλεψη για ανάθεση αντίστοιχων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανωμένες εταιρείες (πραγματική και ουσιαστική εφαρμογή outsourcing).

Παραμένει ως δυνατότητα (όχι ως υποχρέωση) η ενοποίηση των σταδίων ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και των σταδίων της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

Η εκταμίευση των προκαταβολών μπορεί να γίνεται και χωρίς την κατάθεση εγγύησης προκαταβολής, μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accoυnts)», οι οποίοι θα θεσπιστούν με Υ.Α.
Επίσης, ενδιαφέρουσες νέες ρυθμίσεις συνιστούν:

Τα μέτρα περιορισμού επιβάρυνσης Εθνικών πόρων (βλ. άρθρο 33), τα οποία προβλέπουν ότι οι εντάξεις δεν μπορούν να υπερβούν το 120% ανά άξονα προτεραιότητας και το 110% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Ε.Π. (με πρόβλεψη, πάντως, τροποποίησης των ποσοστών αυτών μέσω ΥΑ).

Η διοίκηση και διαχείριση του συνόλου του προσωπικού (βλ. άρθρο 37) που απασχολείται στις Ειδικές Υπηρεσίες από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Η διατήρηση σε ισχύ του Π.Δ. 4/2002 για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας (υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 199, παρ. 1Γ του Ν. 4281/14 διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις που αφορούν στην τεχνική βοήθεια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων).

Στο Μέρος ΙΙ του νόμου ρυθμίζονται τα αντίστοιχα θέματα για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

19 Μαϊου: Ημερα Μνημης για τη Γενοκτονια των Ελληνων του Ποντου

Η Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου.
Την ημερομηνία αυτή του 1919 και κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και άρχισε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της Γενοκτονίας των Ποντιακού Ελληνισμού, στο πλαίσιο του Απελευθερωτικού Αγώνα των Τούρκων.  200.000 - 350.000 είναι οι Ελληνoπόντιοι, που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923.

ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/worldays/278#ixzz3aYmYj2vl

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Αξιολογηση των δημοσιων υπαλληλων και αλλαγη στον τροπο επιλογης προϊσταμενων

O Γιώργος Κατρούγκαλος προχωράει  την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και την αλλαγή στον τρόπο επιλογής προϊσταμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες τoυ aftodioikisi.gr, το σχετικό νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο σε περίπου ένα μήνα. Μάλιστα, ήδη το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με Γαλλία και Σουηδία για να συμβάλλουν με τις γνώσεις τους και τις τεχνικές τους.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, θα βασίζεται στο αποκαλούμενο «γαλλικό μοντέλο», ενώ ως κορμός θα χρησιμοποιηθεί το «νομοσχέδιο Ραγκούση».

Νέες παρεμβάσεις

Βασικά στοιχεία της αξιολόγησης θα είναι οι γραπτές εξετάσεις αλλά και αντικειμενικά κριτήρια όπως είναι τα μόρια, τα πτυχία αλλά και η προϋπηρεσία του υπαλλήλου. Ως προς τη συνέντευξη, ο ρόλος της πιθανότατα θα υποβαθμισθεί, ενώ δεν αποκλείεται να συνεκτιμάται απλώς ως συμπληρωματικό στοιχείο στο προφίλ του υπαλλήλου.

Εν συνεχεία ο προϊστάμενος κάθε τμήματος θα επιλέγει τους τρεις καλύτερους υπαλλήλους του και στη συνέχεια, όλοι οι υπάλληλοι του τμήματος θα ψηφίζουν τον καλύτερο εκ των τριών. Ανάλογο θα είναι και το σύστημα για την επιλογή των προϊσταμένων. Τα βασικά κριτήρια, και σε αυτή τη περίπτωση, θα είναι αντικειμενικά και θα αφορούν τυπικά προσόντα, όπως η προϋπηρεσία, οι σπουδές, οι ξένες γλώσσες, τα μόρια κ.τ.λ.

Ποια στοιχεία θα προσμετρώνται

Επίσης θα προσμετρώνται στοιχεία όπως είναι η διαγωγή αλλά και η συμπεριφορά. Ως προς τον ρόλο της συνέντευξης, σύμφωνα με πληροφορίες, και για την επιλογή των προϊσταμένων θα έχει δευτερεύοντα ρόλο, ενώ δεν αποκλείεται να καταργηθεί και εντελώς. Την κατάργηση της συνέντευξης ως στοιχείου για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων όσο και για την επιλογή των προϊσταμένων, έχει ζητήσει επανειλημμένως η ΑΔΕΔΥ. Οπως υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, η συνέντευξη είναι ένα στοιχείο το οποίο θα ενισχύσει τη διαβλητότητα της διαδικασίας, καθώς «θα λειτουργήσει ως face control για το πελατειακό κράτος».

Σε αυτό το δεύτερο νομοσχέδιο, θα συμπεριληφθεί τελικώς και η διάταξη που αποσύρθηκε από το πρώτο νομοσχέδιο και αφορά περίπου 40.000 υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), οι οποίοι θα εξομοιώνονται με τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους στο θέμα της κινητικότητας, με αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν θέσεις μόνιμου προσωπικού.

Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Σαββατο 9 Μαΐου, Ημερα της Ευρωπης, Πατρα & Μεσολογγι

Το ερχόμενο Σάββατο 9 Μαΐου,  Ημέρα της Ευρώπης, τα όργανα της ΕΕ θα ανοίξουν τις πόρτες τους για το κοινό.
Στο πλαίσιο του εορτασμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα προσκαλέσει επισκέπτες να βιώσουν την πολυμορφία των ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών.
Με την ευκαιρία της Ημέρας της Ευρώπης στις 9 Μαΐου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διοργανώσει εορταστικές εκδηλώσεις τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.. Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα θα διοργανώσει σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Πάτρα και στο Μεσολόγγι στις 8 και 9 Μαΐου 2015.
Θέμα του κυρίως συνεδρίου, το οποίο θα λάβει χώρα την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 11:00 στην Πάτρα θα είναι: "Νομοθεσία και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφερειακή  ανάπτυξη: νέα Πολιτική Συνοχής και περιφερειακή εξειδίκευση". Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ως ομιλητές ευρωβουλευτές και στελέχη της ΕΕ και θα προσκληθούν εκπρόσωποι όλων των φορέων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Δυτικής Ελλάδας, επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις, ΜΚΟ, καθώς και δημοσιογράφοι από τον  περιφερειακό Τύπο και ΜΜΕ. Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό.
Επίσης το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 17:30 θα διεξαχθεί στην Πάτρα ενημερωτικό σεμινάριο απευθυνόμενο στους δημοσιογράφους του περιφερειακού και τοπικού Τύπου και των ΜΜΕ, "Γράφοντας για την Ευρώπη: Θέματα και Εργαλεία". Η δράση αύτη υποστηρίζεται και από την ΕΣΗΕΠΗΝ.  Το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 10:00, με την ευκαιρία της επετείου της "Ημέρας της Ευρώπης", θα λάβουν χώρα στο Μεσολόγγι διαδραστικές, ενημερωτικές εκδηλώσεις που απευθύνονται κυρίως στους νέους, οι οποίες θα είναι ανοιχτές στο κοινό. 


Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Καταργηση του Καλλικρατη και αυξηση του αριθμου των δημων


Από Τετάρτη 06/05/2015 μέσω της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής θα δοθεί η εκκίνηση για τις αλλαγές που έχει προαναγγείλει ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης για την κατάργηση του Καλλικράτη και την αύξηση του αριθμού των δήμων ακόμη και σε 1000! 

Σύμφωνα με το ΥΠΕΣΔΑ στην συνεδρίαση της Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 12.00 το μεσημέρι, θα συζητηθούν οι αλλαγές που προδιαγράφονται στον «Καλλικράτη» και η γενικότερη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο κ. Βούτσης θα ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για την ανάγκη επαναλειτουργίας της υποεπιτροπής που είναι αρμόδια για θέματα του Υπουργείου με στόχο την έναρξη της συζήτησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  Να σημειωθεί ότι η υποεπιτροπή αυτή που λειτούργησε και την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, επαναδραστηριοποιείται με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών,  με ειδικότερο αντικείμενο την ακρόαση φορέων και την κατάθεση απόψεων των κομμάτων σχετικά με το μείζον ζήτημα της αναδιαμόρφωσης του καταστατικού χάρτη (Καλλικράτη) λειτουργίας των ΟΤΑ στη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών έχει τονίσει ότι στόχος του υπουργείου είναι να προχωρήσει σε μία καταγραφή όλων των «κόμπων» που έχουν προκύψει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά την εφαρμογή του«Καλλικράτη». Δηλαδή πού υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, πόρων και πολιτικών. «Μια ύλη που έχει τεθεί από την ίδια την κοινωνία», όπως είπε, χωρίς να παραλείψει να τονίσει ότι «οι ΟΤΑ αδικήθηκαν πολύ την προηγούμενη πενταετία».

Αναφορικά με τις χωροταξικές αλλαγές που αναμένονται, ο κ. Βούτσης, έχει υποστηρίξει ότι «δεν θα αφήσουμε να σκεπαστούν τα πραγματικά ζητήματα που έχουν ανακύψει και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σε ένα χρόνο που θα έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση, θα πρέπει να έχουμε λύσεις σε σοβαρά ζητήματα που έχουν επισημανθεί».

Παράλληλα είχε εμφανίσει το «στίγμα» των αλλαγών, αναφερόμενος σε νησιωτικούς και ορεινούς δήμους που πρέπει να αλλάξουν από «Καλλικρατικά» χωροταξικά πλαίσια. Είχε σημειώσει ότι αναμένεται να υπάρξουν μερικές δεκάδες νέοι δήμοι, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει πρόθεση να πάμε πάλι σε ένα μοντέλο χιλίων δήμων. Δεν το αποκλείω, αλλά αυτό εάν είναι θα γίνει σε άλλο χρονικό σημείο, εφόσον το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες»

ΠΗΓΗ: