ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2015-2019

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εκπονεί κάθε δήμος και αφορά τον προγραμματισμό του για την επόμενη πενταετία. 


Περιλαμβάνει το όραμα και τις πολιτικές του Δήμου, αλλά και τα έργα και τις δράσεις που θα υλοποιήσει σε όλους τους τομείς.
Στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.
Το Ε.Π. εκπονήθηκε από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Οργάνωσης Δήμου Ρόδου με τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών του δήμου και των Νομικών του Προσώπων.


Το ερωτηματολόγιο για την διαβούλευση για πολίτες, φορείς και τοπικά συμβούλια βρίσκεται στο ακόλουθο link:
Με το παραπάνω ερωτηματολόγιο, οι πολίτες, φορείς και τα τοπικά συμβούλια συμβάλουν  στο  έργο  της κατάρτισης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2015 – 2019.

Μπορείτε να διατυπώσετε τις απόψεις σας, όσον αφορά στις προτεραιότητες και τους στόχους της δημοτικής αρχής για το διάστημα 2015 - 2019, 

να προσθέσετε, πέραν των όσων περιλαμβάνονται ήδη,  τα κυριότερα, κατά τη γνώμη σας, ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί ο δήμος, καθώς επίσης και

να προτείνετε δράσεις που πιστεύετε ότι θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του.

Προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των απαντήσεών, από 14 έως 31 Αυγούστου 2015. 

Σχόλια