Προσκληση Προτασεων: Ευρωπαϊκο Σωμα ΑλληλεγγυηςΕυρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης - Ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, 19 Σεπτέμβριος, 2019

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχει ως στόχο την προαγωγή της αλληλεγγύης ως αξίας κυρίως μέσω του εθελοντισμού, την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των φορέων σε προσβάσιμες δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας, ως μέσα συμβολής στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της συμμετοχής στα κοινά στην Ευρώπη, ανταποκρινόμενο παράλληλα σε προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία και ενισχύοντας τις κοινότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Θα συμβάλει επίσης στην ευρωπαϊκή συνεργασία που αφορά τους νέους.

Οι ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας θα έχουν ως κύριους στόχους:

— να καλύψουν σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες της κοινωνίας·

— να προωθήσουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών·

— να δώσουν τη δυνατότητα στον/στους νεαρούς εθελοντές να αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες χρήσιμες για την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη·

— να προσφέρουν απτά οφέλη στις κοινότητες εντός των οποίων διεξάγονται οι δραστηριότητες·

— να προσεγγίσουν τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών·

—να προωθήσουν τη διαφορετικότητα, τον διαπολιτισμικό διάλογο και τον διάλογο μεταξύ των θρησκειών, τις κοινές αξίες της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και να εφαρμόσουν σχέδια που ενισχύουν τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, την κριτική σκέψη και την αίσθηση της ανάληψης πρωτοβουλιών από τους νέους·

— να ενισχύσουν τις δυνατότητες και το διεθνές πεδίο δράσης των συμμετεχόντων οργανισμών·

— να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των συμμετεχόντων και την εξοικείωσή τους με άλλους πολιτισμούς και άλλες χώρες δίνοντάς τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν δίκτυα διεθνών επαφών, να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και να αναπτύξουν το αίσθημα ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ταυτότητας.

ΠΗΓΗ: 

Σχόλια